Coure  Ferralles Batlle Coure Ferralles Batlle Coure Ferralles Batlle Coure Carter Ferralles Batlle Coure Ferralles Batlle Coure Ferralles Batlle

Banals:

Residus banals
Es considera residu inert tot aquell residu que, si es disposa en un abocador, no experimenta cap transformació física, química o biològica significativa i no mal met l'entorn, a més compleix els criteris normatius.
Residus assimilables a urbans
Són residus equiparables a les deixalles produïdes de forma domèstica i en molts casos són fermentables: orgànics, plàstics, cartó, fusta, vidre, metall, cautxú, pells, cuirs, tèxtils, etc. També s'inclouen en aquest grup els fangs de depuradora. Aquests residus requereixen un tractament indicat segons el seu impacte ambiental.