RESIDus eSpECIALS

 

Ferralles Batlle Especials

Quins són residus especials:

Es consideren residus especials, tots els materials, bé siguin sòlids, líquids o gasos destinats a l'abocament, que contenen en la seva composició alguna substància i/o matèria perillosa. Tantmateix, aquesta s'hi torba en quantitats o concentracions que representen un risc per a la salut humana, els recursos naturals i/o el medi ambient, (també s'inclouen els residus radioactius). Tots ells necesiten d'un tractament especial per a la seva eliminació i reciclatge.