Coure  Ferralles Batlle Coure Ferralles Batlle Coure Ferralles Batlle Coure Carter Ferralles Batlle Coure Ferralles Batlle Coure Ferralles Batlle

Runes, terres i formigó:

Runes terres i formigó
Les runes o residus provinents d'enderrocs, construcció o excavació. Formigo, Terra, Terres de tall, Maons (rajoles, guix...).